HomeUw privacy

Hoe we uw persoonsgegevens gebruiken

We gebruiken contact- en identificatiegegevens die u ons aanlevert via onze site tijdens de inschrijving op onze nieuwsbrief en/of het invullen van het contactformulier. Deze gegevens worden door ons gebruikt om u de gevraagde informatie aan te leveren. (Dit is:de nieuwsbrief dient om u te informeren over de projecten van BAM nv, via mail geven we u informatie naar aanleiding van een opmerking en/of klacht die u ons hebt doorgegeven via het contactformulier).

Ze worden opgenomen in een databestand en zullen enkel gebruikt worden voor interne doeleinden. Ze worden in geen geval doorgegeven aan derden voor andere doeleinden, behoudens in geval van wettelijke verplichtingen.

Daarnaast verzamelen we automatisch bepaalde elektronische communicatiegegevens die we gebruiken om onze website te beheren en de gebruiksvriendelijkheid ervan te verbeteren. Zo kunnen we verschillende data ophalen zoals uw IP-adres, de pagina’s die u bezoekt, de browser die u gebruikt, uw demografische informatie én het tijdstip en de duur van uw bezoek. Voor deze doeleinden maken we ook gebruik van cookies.

Cookies

Voor de goede technische werking van onze website www.bamnv.be en om statistieken te verzamelen, maken wij gebruik van cookies.

Cookies zijn kleine informatiebestanden die – door de server van onze website – tijdelijk of permanent via de browser op je computer of toestel opgeslagen worden. Wij maken gebruik van functionele cookies.

Functionele cookies

GA gebruikt cookies om ons te helpen analyseren hoe je deze website gebruikt. We gebruiken deze informatie om verslagen op te stellen en om ons te helpen om de website te verbeteren. De cookies verzamelen op anonieme wijze informatie, met inbegrip van het aantal bezoekers aan de website, vanaf waar bezoekers op de site terechtkomen en de pagina’s die zij hebben bezocht. Voor een privacy-overzicht bij Google, klik hier.

Google Analytics houdt volgende cookies bij:

  • _gat: (bewaartijd: 1min) cookie die de lengte van het bezoek in de gaten houdt
  • _gid: (bewaartijd: 24h) cookie die het volledige bezoek van de website identificeert
  • _ga: (bewaartijd: 2jaar) cookie die de gebruiker ‘identificeert’, om terugkerende bezoeken te kunnen monitoren

Deze cookies helpen ons om het gebruik van onze website te vereenvoudigen, te vervolledigen en te personaliseren (bijvoorbeeld doordat bepaalde informatie zoals de toegangscontrole niet meer herhaald hoeft te worden). Je kan cookies te allen tijde inschakelen of opgeslagen cookies verwijderen door de cookie-instellingen van je browser te veranderen. Hierdoor kan het wel zijn dat de site niet meer goed werkt onder alle omstandigheden.

Alle gegevens die we verzamelen via het gebruik van cookies, zullen in vertrouwen behandeld worden. In geen geval wordt nagegaan welke informatie je gebruikt of afdrukt.

Verdere informatie over de verwerking

De wettelijke grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is, voor zover u ons rechtstreeks informatie bezorgt, uw toestemming, en voor onrechtstreeks ingezamelde persoonsgegevens ons gerechtvaardigd belang bij het aanbieden van een goed functionerende website.

Uw persoonsgegevens zullen niet beschikbaar worden gemaakt voor derden zonder uw toestemming, met uitzondering van derden die door ons worden ingeschakeld voor het beheren en ondersteunen van deze website of voor het verzenden of beheren van nieuwsbrieven. Deze derden zijn juridisch gebonden door gepaste overeenkomsten die de naleving van dit privacybeleid verzekeren en zijn gevestigd in België, in de Europese Economische Ruimte (EEA) of in landen buiten de EEA die worden beschouwd om een adequate juridische bescherming te leveren voor de verwerking van persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden niet overgedragen naar een derde land of een internationale organisatie, behoudens indien de derde die door ons wordt gebruikt is gevestigd in een derde land.

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang u onze website of nieuwsbrief blijft gebruiken, of zolang als nodig is voor het beheer van onze juridische verantwoordelijkheden. Persoonsgegevens die automatisch worden ingezameld via de website worden hoe dan ook niet langer dan een jaar bewaard.

Gebruik van ideeën

De ideeën, concepten, kennis en techniek vervat in uw reacties, kunnen aangewend worden voor welk doel ook, met inbegrip van onder meer de verdere ontwikkeling van deze website.

Rechten van toegang, aanpassing en verbetering

U hebt op ieder ogenblik het kosteloos recht om, waar toepasselijk, i) inzage van en rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen, ii) voor een eventuele beperking van de verwerking, iii) om tegen de verwerking bezwaar te maken, iv) om uw recht op gegevensoverdraagbaarheid uit te oefenen en/of v) een overzicht of kopie te krijgen van de passende waarborgen die worden geboden in geval van een doorgifte naar een bestemming in een derde land. In zoverre onze verwerkingen gebaseerd zijn op uw toestemming heeft u steeds het recht om deze toestemming in te trekken. Hiervoor kan u zich schriftelijk richten tot onze dienst communicatie via onderstaand adres. Met betrekking tot nieuwsbrieven heeft u steeds de mogelijkheid om u uit te schrijven door gebruik te maken van de uitschrijflink in elke mail.

Houd er rekening mee dat de uitoefening van uw rechten onderworpen kan zijn aan bepaalde voorwaarden, beperkingen of formaliteiten (zoals voorlegging van gepast bewijsmateriaal inzake uw identiteit), onder meer om fraude of inbreuken op andermans privacy te voorkomen. Houd er ook rekening mee dat, afhankelijk van uw verzoek, we bepaalde diensten niet langer zullen kunnen leveren. Wij stellen alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Indien u desalniettemin van oordeel bent dat uw rechten geschonden zouden zijn en u binnen onze onderneming geen gehoor zou vinden, staat het u vrij een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (vanaf 25 mei 2018 ook bekend als de Gegevensbeschermingsautoriteit).

Wij nemen alle redelijke maatregelen om persoonsgegevens op gepaste wijze te beschermen tegen verlies, misbruik of ongeoorloofde toegang.

Verantwoordelijkheid

Voor informatie die we u – bij wijze van dienstverlening – via hyperlinks aanbieden, kunnen we op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld. We raden gebruikers aan zelf de privacyclausules te raadplegen die op iedere website moeten voorkomen.

We stellen alles in het werk met het oog op een goede beschikbaarheid van de site maar kunnen niet garanderen dat de website op elk ogenblik beschikbaar is, of dat zich geen storingen of onderbrekingen voordoen. Onder geen beding kunnen we aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke storingen of onderbrekingen.

Uitgever en verwerkingsverantwoordelijke van de site www.bamnv.be

BAM NV van publiek recht

Rijnkaai 37, 2000 Antwerpen

Ondernemingsnummer 0860.139.085

RPR Antwerpen

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) bij BAM nv: jan.tanghe@bamnv.be 

Indien u na het lezen van deze pagina verdere vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, kan u contact met ons opnemen via onze contactpagina.