HomeNieuwsAlgemeenOproep tot kandidaatstelling voor mandaat van onafhankelijk bestuurder

Oproep tot kandidaatstelling voor mandaat van onafhankelijk bestuurder

Onze organisatie

De Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) is een dochtervennootschap van het Vlaamse Gewest voor de uitvoering van projecten uit het Masterplan 2020. Dit Masterplan heeft als doel om de leefbaarheid, mobiliteit en verkeersveiligheid van de Antwerpse regio te verbeteren.

BAM is onder meer verantwoordelijk voor de financiering, de realisatie, het beheer en de exploitatie van de Oosterweelverbinding en de studie en coördinatie van Minder Hinder maatregelen in de Antwerpse regio.

Onafhankelijke bestuurders

BAM doet een oproep tot kandidaatstelling voor drie mandaten als onafhankelijk bestuurder in haar raad van bestuur, in toepassing van het decreet deugdelijk bestuur voor de Vlaamse publieke sector dd. 22 november 2013.

De volgende gewone algemene vergadering van BAM, op 12 mei 2016, zal drie onafhankelijke bestuurders benoemen voor een mandaat van vijf jaar. Bij de benoemingen zal ook rekening gehouden worden met een evenwichtige participatie van vrouwen en mannen.

Vereisten

De vereisten om in aanmerking te komen als kandidaat-onafhankelijk bestuurder, zijn als volgt.

  • Deskundigheid inzake het algemeen bestuur: de kandidaat heeft relevante deskundigheid inzake algemeen bestuur van een vennootschap of van een organisatie.
  • Specifieke deskundigheid inzake de inhoudelijke materie en het beleidsveld waarin BAM actief is. Drie specifieke profielen worden gezocht, met name:

- Een persoon met een grondige juridische deskundigheid, relevant voor de activiteiten van BAM inzake patrimoniumbeheer en infrastructuurwerken.

- Een persoon met een gedegen kennis en ervaring inzake architectuur en het management van processen om een hoog architecturaal ambitieniveau te bewerkstelligen.

- Een persoon met grondige bedrijfseconomische kennis en beleidservaring in de bedrijfswereld in de Antwerpse regio met bijzondere kennis van mobiliteitskwesties en de impact ervan op de bedrijven, en een gedegen ervaring met risicobeheer bij grootschalige bedrijfseconomische investeringen.

  • Bovendien dient elke kandidaat te voldoen aan de eisen van onafhankelijkheid, nl. onafhankelijkheid t.a.v. de deelgenoten en het dagelijks bestuur van BAM (i.e. de algemeen manager). De deelgenoten van BAM zijn het Vlaamse Gewest, de Vlaamse Gemeenschap en andere personen die participeren of vertegenwoordigd zijn in BAM, i.e. PMV N.V.

Voor het bepalen van de onafhankelijkheid zijn de criteria uit de corporate governance code voor beursgenoteerde bedrijven richtinggevend. Deze kunnen gevonden worden in de Bijlage A van de Belgische Corporate Governance Code 2009 ( o.m. op volgende link, http://www.corporategovernancecommittee.be/sites/default/files/generated/files/page/corporategovnlcode2009.pdf).

Kandidaatstelling

Elke kandidaat wordt verzocht om uiterlijk op 25 maart 2016 een kandidaatstelling te bezorgen aan BAM, met een toelichting en motivatie, waarbij een gedetailleerd curriculum vitae wordt bezorgd. Deze dient een verklaring van de kandidaat te omvatten dat hij/zij voldoet aan de criteria van onafhankelijkheid.

U kan uw kandidaatstelling bezorgen aan mevrouw Hilde Debois, bedrijfsjuriste, per e-mail (hilde.debois@bamnv.be) of per post (Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel, Rijnkaai 37, 2000 Antwerpen).

Informatie

Over BAM, haar werking en activiteiten vindt u informatie op de website www.bamnv.be.