HomeNieuwsAlgemeenOproep tot kandidaatstelling: twee mandaten van onafhankelijk bestuurder

Oproep tot kandidaatstelling: twee mandaten van onafhankelijk bestuurder

Onze organisatie

Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel N.V. is een dochtervennootschap van het Vlaamse Gewest.
Wij staan in voor de uitvoering van de Oosterweelverbinding en de voorbereiding en realisatie van bijkomende opdrachten in de Antwerpse vervoerregio, zoals de bijhorende leefbaarheidsprojecten en overkappingen in de Antwerpse ringzone en de bouw van verschillende P+R-gebouwen in de stadsrand. Deze ambitieuze projecten vereisen een uitvoeringsorganisatie met een sterke focus op slagkracht, procesmatige aansturing en risicobeheersing.
Daarnaast hebben we ook een beleidsondersteunende en coördinerende opdracht inzake het mobiliteitsbeleid van het Vlaamse Gewest, binnen diezelfde Antwerpse vervoerregio.

Dankzij het Toekomstverbond is er een nieuwe dynamiek ontstaan in de relatie tussen overheid en burgerbewegingen, waarbij schouder aan schouder wordt gewerkt aan de mobiliteit en leefbaarheid in de Antwerpse regio. Burgerparticipatie en co-creatie maken integraal deel uit van deze vernieuwende aanpak. Om de specifieke deskundigheid die vereist is voor deze aanpak bestuurlijk te verankeren, wensen wij een bijkomend lid aan te stellen in de raad van bestuur die beschikt over de nodige expertise en ervaring op dit domein.

Daarnaast staat er een 2e mandaat van onafhankelijk bestuurder open. Voor dit mandaat zoeken we kandidaten die beschikken over onder meer een grote deskundigheid op het domein van bedrijfsvoering en risicobeheer bij grootschalige bedrijfseconomische investeringen.

Vereisten

De vereisten om in aanmerking te komen als kandidaat-onafhankelijk bestuurder zijn:

  • Deskundigheid inzake het algemeen bestuur van de entiteit: elke kandidaat dient deskundigheid aan te tonen inzake algemeen bestuur van een vennootschap of van een organisatie. Elke kandidaat dient de relevantie van deze deskundigheid aan te tonen in de context waarin BAM functioneert.
  • Specifieke deskundigheid inzake de inhoudelijke materie en het beleidsveld waarin BAM actief is. Twee specifieke profielen worden gezocht, met name:
    – Een kandidaat met een grondige ervaring en deskundigheid in participatie- en inspraakprocessen in ruimtelijke projecten of infrastructuurwerken binnen een stedelijk weefsel, en met een diepe kennis van het werkveld (stad en rand, stakeholders en middenveld)
    – Een kandidaat met diepe bedrijfseconomische kennis en beleidservaring in de Antwerpse bedrijfswereld, met bijzondere kennis van mobiliteitskwesties en de impact ervan op de economische bedrijvigheid, en een brede ervaring met risicobeheer bij grootschalige bedrijfseconomische investeringen.
  • Bovendien dient elke kandidaat uiteraard te voldoen aan de eisen van onafhankelijkheid, Onafhankelijkheid t.a.v. de aandeelhouders van BAM (i.e. het Vlaamse Gewest en PMV N.V.) en het dagelijks bestuur van BAM.

Voor het bepalen van de onafhankelijkheid zijn de criteria uit de corporate governance code voor beursgenoteerde bedrijven richtinggevend. Deze kunnen gevonden worden in de Belgische Corporate Governance Code 2009.

Kandidaatstelling

Elke kandidaat wordt verzocht om uiterlijk op 5 oktober zijn/haar kandidatuur te bezorgen aan BAM. Deze bevat minstens een toelichting en motivatie, een gedetailleerd cv en een expliciete verklaring dat hij/zij voldoet aan de criteria van onafhankelijkheid.

U kan uw kandidatuur bezorgen aan mevrouw Hilde Debois, bedrijfsjuriste BAM, via:

  • Email: hilde.debois@bamnv.be
  • Of per post: Hilde Debois, Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel, Rijnkaai 37, 2000 Antwerpen

Informatie

Informatie over BAM, haar werking en activiteiten vindt u op:
www.bamnv.bewww.oosterweelverbinding.bewww.oosterweelverbinding.be/linkeroeverwww.ijzerlaan.be