HomeNieuwsOosterweelverbindingOntwerp plan-MER voor Oosterweelverbinding

Ontwerp plan-MER voor Oosterweelverbinding

De dienst Mer van de Vlaamse overheid heeft op 8 november 2013 de ontwerpteksten voor het plan-milieueffectrapport (plan-MER) voor de Oosterweelverbinding aan de adviesinstanties bezorgd. De komende weken zullen de adviesinstanties het ontwerprapport bestuderen en kunnen zij opmerkingen formuleren. Het definitieve MER-rapport wordt verwacht op 21 januari 2014. Op 12 december 2013 organiseert de dienst Mer in samenwerking met gouverneur Cathy Berx hierover een infoavond voor het publiek.

Een derde Scheldekruising moet de Antwerpse Ring rondmaken. Dat moet samen met de andere maatregelen uit het Masterplan 2020 zorgen voor vlotter verkeer, veiligere wegen en een hogere leefkwaliteit. Sinds het inspraakmoment voor het milieuonderzoek eind 2011, zaten de experts niet stil. De voorbije twee jaar zijn verschillende studies gebeurd in het kader van het plan-MER voor de Oosterweelverbinding. Na een eerste mobiliteitsonderzoek bleven nog 5 alternatieven over voor de Oosterweelverbinding. Na het onderzoek van de naakte infrastructuur is de impact van exploitatievarianten op het gebruik van de infrastructuur onderzocht. Ook werd bekeken wat de extra gevolgen zijn voor het onderliggende wegennet en het gebruik van alternatieve vervoersmodi. Daarnaast hebben de MER-deskundigen gedurende de afgelopen 2 jaar ook onderzoeken uitgevoerd voor de andere disciplines, zoals lucht, geluid, gezondheid, bodem en grondwater, ruimtelijke aspecten enz.

De MER-coördinator die al deze studies coördineert, heeft de resultaten van de studies voor de verschillende MER-disciplines gebundeld tot een geïntegreerd hoofdrapport. Een ontwerp van dit rapport is door de dienst Mer op 8 november 2013 aan de adviesinstanties (de betrokken lokale besturen en specifieke overheidsinstanties) bezorgd. In de maanden november en december nemen de adviesinstanties de rapporten over de verschillende MER-disciplines door en formuleren ze hun opmerkingen. De rapporten worden vervolgens besproken op een adviesvergadering, waarna het MER-team de opmerkingen op het ontwerp MER-rapport verwerkt tot een definitief rapport.

In de eerste helft van januari zal de dienst Mer het definitieve plan-MER beoordelen. Het definitieve MER wordt verwacht op 21 januari 2014 en zal dan beschikbaar worden gesteld.

Het plan-MER brengt de milieueffecten in kaart. Het vormt samen met andere studies, zoals een ruimtelijk veiligheidsrapport, een maatschappelijke kosten-batenanalyse en een rapport rond tunnel- en wegveiligheid, de basis voor de Vlaamse overheid om het tracé voor de derde Scheldekruising vast te leggen in functie van een nieuw op te maken gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP).

Infoavond voor het publiek op 12 december 2013
De dienst Mer, de MER-coördinator en de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel organiseren i.s.m. gouverneur Cathy Berx een infoavond voor de burger. Het publiek krijgt ook de gelegenheid om vragen te stellen aan de aanwezige experts. De infoavond zal plaatsvinden op 12 december 2013 om 20 uur.

Locatie:
Auditorium De Noordster
Ellermanstraat 21
2060 Antwerpen

Inschrijven is verplicht voor 10 december 2013 via kabinet.gouverneur@admin.provant.be of telefonisch op het nummer 03 240 51 43.

 

Alle beschikbare informatie over de plan-MER Oosterweelverbinding vindt u op www.mervlaanderen.be. (Navigatie: links bovenaan klikken op ‘dossierdatabank’ ; dossiernummer PL0111 invullen; klikken op ‘meer info’, bij de opmerkingen staat de link naar de aanvullende richtlijnen en de verschillende rapporten).