HomeNieuwsOosterweelverbindingInfrastructuurwerken op Linkeroever en in Zwijndrecht moeten snelle oplossing bieden voor verkeersonveiligheid, sluipverkeer en leefbaarheid

Infrastructuurwerken op Linkeroever en in Zwijndrecht moeten snelle oplossing bieden voor verkeersonveiligheid, sluipverkeer en leefbaarheid

overzichtskaart - Linkeroever (LOZO)-01Vandaag start de inspraakprocedure voor de opmaak van het project-milieueffectenrapport (project-MER) van een aantal infrastructuurwerken op Linkeroever en in Zwijndrecht. Deze werken zullen de verkeersveiligheid sterk verhogen en de doorstroming op de snelweg fel verbeteren op de linkeroever. Tegelijk zullen de inwoners van Zwijndrecht en Linkeroever dankzij deze werken verlost worden van het dagelijkse sluipverkeer. Ook voor de leefomgeving worden grote inspanningen gedaan. Voor deze werken wordt nu een project-MER en vergunningentraject opgestart. De werken kaderen in het Masterplan 2020 van de Vlaamse overheid.

Waarom zijn deze werken dringend?

De werken aan het hoofdwegennet op de linkeroever zijn noodzakelijk om de onveilige situatie op dit deel van de Ring aan te pakken. De voorbij 2 jaren gebeurden er op de buitenring (richting Nederland) op een afstand van 3 km voor en in de Kennedytunnel maar liefst 276 ongevallen. 200 van de 276 ongevallen zijn te wijten aan de linkse invoegstroken vlak voor de Kennedytunnel. Dat zijn bijna 2 ongevallen per week. Ook andere gevaarlijke weefbewegingen zullen dankzij deze werken verdwijnen.

Naast de grote kans op verkeersslachtoffers, ontstaan er door deze ongevallen extra files op de Ring en is er meer sluipverkeer dat zich een weg tracht te banen door de woonkernen van Zwijndrecht en Linkeroever.  Door de herinrichting van het hoofdwegennet en het verbeteren van de doorstroming wordt de verkeerssituatie zowel op het hoofdwegennet als in de woonkernen veel veiliger.

Wat houden deze werken in?

De verkeersknopen op de linkeroever worden opnieuw aangelegd en afgeschermd van de omgeving door middel van groene bermen en geluidsschermen. De gevaarlijke linkse op- en afritten aan de Kennedytunnel worden vervangen door veilige rechtse aansluitingen.  Weefbewegingen en aansluitingen naar het onderliggend wegennet worden ook sterk verbeterd.

Een nieuwe verbindingsweg naast de E17 en de E34 in Zwijndrecht en Linkeroever brengt lokaal verkeer vlotter op de snelweg. Hierdoor wordt sluipverkeer in Zwijndrecht en Linkeroever sterk teruggedrongen.

In de aansluiting tussen de Blancefloerlaan en de nieuwe verbindingsweg komt een nieuwe P&R voor 1500 voertuigen en een keerlus voor de tram. Zo geraken bezoekers uit het Waasland nog gemakkelijker via  het openbaar vervoer in het centrum van de stad.

De infrastructuurwerken Linkeroever en Zwijndrecht houden veel meer in dan louter verkeerskundige verbeteringen. Zo wordt ook zwaar geïnvesteerd in geluidswerende maatregelen. Negen kilometer nieuwe fietspaden zullen fietsers veilig door Linkeroever en – op termijn – naar de nieuwe Scheldetunnel leiden. Ook worden natuur- en groengebieden met elkaar verbonden d.m.v. fiets- en ecoverbindingen en worden waterlopen ecologisch heringericht.

De werken op Linkeroever en in Zwijndrecht bieden dus belangrijke voordelen en een onmiddellijke meerwaarde op vlak van verkeersveiligheid en –doorstroming, wegwerken van sluipverkeer en het verhogen van de leefbaarheid voor de bewoners. Ze zijn daarnaast ook noodzakelijk om de Oosterweelverbinding goed te laten functioneren en worden zodanig uitgevoerd dat ze de latere aansluiting van de Oosterweelverbinding eenvoudig mogelijk maken.

Start project-MER infrastructuurwerken Linkeroever en Zwijndrecht

Vooraleer de werken op Linkeroever en in Zwijndrecht in 2017 kunnen starten, moet eerst de impact ervan op mens en milieu worden onderzocht. Dit gebeurt door middel van een project-Milieueffectenrapport (project-MER). Onafhankelijke experts onderzoeken daarbij welke gevolgen deze werken met zich meebrengen. De eerste stap in de opmaak van deze project-MER is een kennisgevingsdossier. In het kennisgevingsdossier beschrijven de experts de aanpassingen en de mogelijke alternatieven die ze gaan bestuderen. Tegelijk geven ze aan welke effecten ze in kaart gaan brengen. Iedereen kan vanaf vandaag gedurende 30 dagen dit dossier inkijken en bijkomende onderzoeksvragen suggereren. Dankzij deze inspraakprocedure krijgt de bevolking de kans om kennis te maken met het project, de gehanteerde onderzoeksmethode en de effecten die onderzocht zullen worden.

Het kennisgevingsdossier ligt ter inzage in:

 • Antwerpen (van 1 juni tot en met 7 juli 2015)
  • Districtshuis Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 21, 2000 Antwerpen
  • Den Bell, Dienst Milieuvergunningen, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen
 • Beveren (van 1 juni tot en met 30 juni 2015): Dienst Mobiliteit, Stationsstraat 2
 • Kruibeke (van 1 juni tot en met 30 juni 2015): Milieudienst, O.L. Vrouwplein 18-20
 • Zwijndrecht (van 5 juni tot en met 4 juli 2015): Departement Grondgebiedzaken, dienst Ruimtelijke Ordening, Laarstraat 90

Het dossier is ook te raadplegen op de website van de dienst MER. (www.mervlaanderen.be > lopende inspraakprocedures)

Alle informatie over waar het dossier ter inzage ligt en hoe men kan reageren is te vinden op de websites van de betrokken gemeenten en op de projectwebsite www.oosterweelverbinding.be.

Meer informatie tijdens infomomenten

Om de bevolking op de hoogte te brengen van de Infrastructuurwerken in Linkeroever en Zwijndrecht en de inspraakprocedure voor de project-MER organiseert BAM samen met Zwijndrecht en Antwerpen infomomenten voor hun bewoners.

Antwerpen-Linkeroever:

 • Infotentoonstelling op 17 juni van 16.00 tot 20.00 uur in het Sint-Anneke Centrum (SAC), Hanegraefstraat 5, 2050 Antwerpen.
 • Bezoekers kunnen doorlopend de plannen inkijken en vragen stellen.

Zwijndrecht:

 • Infotentoonstelling op 18 juni vanaf 19.00 in het Administratief Centrum, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht.
 • Om 20 uur presentaties over het project.

Iedereen is van harte welkom om op de infomomenten de plannen in te kijken en vragen te stellen.

Project-MER Oosterweelweelverbinding

In het najaar van 2015 start de project-MER voor de eigenlijke Oosterweelverbinding. Ook bij de start van dit onderzoek zal een kennisgevingsdossier ter inzage liggen en kan de bevolking suggesties doorgeven.